Welkom op onze website

Imperator

Welkom op de website van Team Wachtschepen. Met deze website proberen we je een zo compleet mogelijk beeld te geven van de laatste van toepassing zijnde regelgeving en (Scouting)richtlijnen rondom het veilig en verantwoord varen met en in de vaart houden van een wachtschip. Mocht je na het bekijken van deze website nog vragen hebben, of suggesties voor verbetering, dan horen wij het graag!


Belangrijk nieuws september 2018

WIJZIGING REGELGEVING

Per 07 oktober 2018 gaat de wet- en regelgeving met betrekking tot de certificering van binnenschepen wijzigen. Op dit moment hebben we met een tweetal reglementen te maken: 

Van voorgenoemde reglementen komt Bijlage II, waarin de technische voorschriften vermeld worden, te vervallen en hiervoor in de plaats komt het ES-TRIN 2017. Ondanks de inwerkingtreding van deze nieuwe wet- en regelgeving, blijven de overgangsbepalingen gewoon van kracht.

Van beide 'oude' reglementen zijn de bestaande hoofdstukken en artikelen overgenomen en/of hernoemd, maar is ook een aantal hoofdstukken en/of artikelen toegevoegd waarmee het ES-TRIN 2017 inspeelt op de huidige technieken en/of innovaties aan boord van binnenschepen.

Verder zijn ook enkele hoofdstukken toegevoegd voor een aantal specifieke binnenschepen, denk hierbij onder andere aan traditionele vaartuigen en kleine drijvende werktuigen op binnenwateren van de zone 4 in Nederland.

In het ES-TRIN 2017 warden tevens een aantal dingen geregeld welke van directe impact zijn op de cascoreparaties, met betrekking tot het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid. Dit geldt met name voor dubbelplaten die warden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de scheepshuid uit te stellen. Waar het nu gebruikelijk is om een dubbelplaat aan te brengen als de minimale diktemaat is onderschreden, is dat bij in werking treden van het ES-TRIN 2017 niet meer toegestaan. Op platen die de minimaal toegestane dikte hebben bereikt of onderschreden hebben, mogen geen dubbelplaten meer aangebracht warden, maar dient deze beplating vernieuwd te warden.

Met betrekking tot het afgeven van een voorlopig certificaat staat er ook een wijziging op stapel. In Nederland is er een cultuur ontstaan waarbij de binnenschepen kort voor de afloopdatum van het certificaat (CvO en/of CBB) ter inspectie worden aangeboden. Na inspectie werd een voorlopig certificaat afgegeven om de opgegeven afwijkingen uit te voeren en/of op te lossen.

In de toekomst dient de volledige (her-)certificering afgerond te zijn voor afloopdatum van het certificaat. Men mag daarbij reeds 365 dagen voor de afloopdatum van het certificaat het schip (droogstaand) ter inspectie aanbieden, waarbij de oude afloopdatum leidend blijft voor de nieuwe geldigheidsduur. Pas wanneer alle afwijkingen uitgevoerd en/of opgelost zijn mag een voorlopig certificaat warden afgegeven om de certificaatwijzigingen en administratieve werkzaamheden door te voeren. [Bron: BBM september 2018 blz 17]


Locatie wachtschepen

Veel wachtschepen zijn uitgerust met een AIS systeem. AIS staat voor Automatisch Identificatie Systeem, het is een systeem dat met behulp van GPS de locatie van het schip laat zien aan bijvoorbeeld andere schepen en sluismeesters. Door dit systeem is het mogelijk om de vloot aan wachtschepen live te volgen tijdens het varen. Op het moment dat de AIS aan staat is de locatie van de wachtschepen zichtbaar via ais.waterscouting.com.

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap